Συνεισφορά της Φ.Α.Α.Θ. σε Εθνικά Θέματα

Συνεισφορά της Φ.Α.Α.Θ. σε Εθνικά Θέματα

syn0001

Μακεδονομάχοι στη λιμνοθάλασσα των Γιαννιτσών

Στα πλαίσια του Μακεδονικού Αγώνα η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, κάλυψε και υποστήριξε την αποστολή πρακτόρων σε κάθε σημείο της Μακεδονικής γης, συνεισέφερε και συνέδραμε στην ίδρυση και λειτουργία μυστικών Οργανώσεων και συνδέσμων σε πόλεις και χωριά. Η Φ.Α.Α.Θ. συνέβαλε ουσιαστικά στη λειτουργία της κορυφαίας Οργάνωσης του Μακεδονικού Αγώνα με την επωνυμία “Ελληνική Οργάνωση”, υποστηρίζοντας τους Μακεδονομάχους και τις οικογένειές τους, διαχειριζόμενη τόσο τις μυστικές επιχορηγήσεις που προέρχονταν από το Ελληνικό Προξενείο, όσο και εν γένει, τα οικονομικά της εθνικής προσπάθειας, χωρίς να εκτίθεται ο κεντρικός Ταμίας του Μακεδονικού Αγώνα, ο τραπεζίτης Κωνσταντίνος Αγγελάκης. Υπάλληλοι των σιδηροδρόμων, μέλη της Αδελφότητος, μετέφεραν όπλα και άλλα πολεμοφόδια στη Θεσσαλονίκη και τα αποθήκευαν στη βιοτεχνία και στην κατοικία του μέλους της Μιχαήλ Καλού, ενώ η μιυστική αλληλογραφία του Αγώνα, με φροντίδα της Αδελφότητος, κατέληγε στην οικία του Αλεξάνδρου Ζάννα, επίσης διαπρεπούς μέλους της Αδελφότητος. Επιπρόσθετα, η Αδελφότητα είχε οργανώσει ως σημείο υποδοχής των Μακεδονομάχων, των πληροφοριοδοτών, των ασθενών και των τραυματιών, που καθημερινά κατέφθαναν στη Θεσσαλονίκη, την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, από όπου τους παραλάμβαναν μέλη της Αδελφότητος και τους οδηγούσαν στον τελικό προορισμό τους ή τους παρείχαν την ενδεδειγμένη, κατά περίπτωση, φροντίδα. Ο Μακεδονικός Αγώνας αφύπνισε τους Έλληνες και κινητοποίησε αδρανείς δυνάμεις σε μία από τις πλέον ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Στην επιτυχή έκβασή του, η οποία οδήγησε στην πολυπόθητη ελευθερία, συνεισέφεραν πολλοί και μεταξύ αυτών η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης.

syn0002

Αντιβουλγαρική διαδήλωση των Ελλήνων της Θεσσαλονίκης στην οδό Εγνατία στις 20 Ιανουαρίου 1904, η οποία οργανώθηκε από την Φ.Α.Α.Θ.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 – 2014

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

Συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση της πολύπλευρης συνει­σφοράς της Αδελφότητος σε ποικίλα εθνικά ζητήματα, το Διοι­κητικό Συμβούλιο προέβη, την περίοδο από το 2008 έως και σήμερα, στις παρακάτω δραστηριότητες:

1. Προμηθεύτηκε και απέστειλε σε όλα τα μέλη της Αδελφό­τη­τος από μία γαλανόλευκη σημαία, με την ευκαιρία του εορτα­σμού του έπους του Μακεδονικού Αγώνα, τον Οκτώβριο του 2008.

2. Προμηθεύτηκε, ως χορηγία από την «Εταιρεία Μακεδο­νι­κών Σπουδών» 680 αντίτυπα της έκδοσης «Οι Όμηροι των Σκοπίων: Φυγάδες, περιουσίες και επαναπατρισμός», τα οποία απέστειλε σε όλα τα μέλη της Αδελφότητος και σε Φορείς των ευαίσθητων περιοχών των Νομών Πέλλας και Φλώρινας.

3. Προσέφερε οικονομικές ενισχύσεις, σε μορφωτικά, εθνικά και πολιτιστικά Ιδρύματα και Σωματεία («Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου», Σύλλογος Α­πο­­γό­νων Μακεδονομάχων «Ο Π. Μελάς», «Λύκειο Ελληνίδων Θεσ­σα­λονίκης», «Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας – Θράκης», Πολιτι­στικός Σύλ­λογος «Ο Αριστοτέλης» κ.ά.).

4. Ενίσχυσε τη λειτουργία σχολείων και φροντιστηρίων ελλη­νικής γλώσσας στην Αλβανία, Μολδαβία και FYROM.

5. Εμπλούτισε την ιστορική τεκμηρίωση και τα πολιτικά επιχει­ρήματα της Ελλάδας για την υπόθεση του σύγχρονου Μα­κε­δονικού προβλήματος, διοργανώνοντας εκδήλωση λόγου με θέ­μα «Η ελληνική χαρτογραφική πορεία προς τη Μακεδονία (1878 – 1912)», με ομιλητή τον διαπρεπή και διεθνούς κύρους Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Ε. Λιβιεράτο.

6. Πρωτοστάτησε στην έκδοση ψηφισμάτων για την υπόθεση του ονόματος της Π.Γ.Δ.Μ.

7. Συνέταξε ψήφισμα και το απέστειλε προς το Δήμο Θεσσα­λονίκης για την ονοματοδοσία μιας οδού της πόλης ως «Οδός αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη». Το ψήφισμα συντάχθηκε με το σκε­πτι­κό, ότι ο Ξ. Παιονίδης, διακεκριμένο μέλος της Φ.Α.Α.Θ., συνέδεσε το όνομά του με εμβληματικά κτίρια της Θεσσαλονίκης (Παπά­φειο, Δημοτικό Νοσοκομείο κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό θεμελίωσε, τη μεταφορά της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας στην τουρκοκρα­τούμενη Μακεδονία, μέσα από το έργο του, που προέβαλλε τον νεοκλασικισμό, ο οποίος είχε επικρατήσει ως εθνικός αρχιτε­κτονικός ρυθμός. Το ψήφισμα υπογράφηκε από 220 Θεσσαλονικείς, που παρευ­ρέ­θησαν σε εκδήλωση λόγου που οργάνωσε η Αδελφότητα στην «Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ». με θέμα «Ο αρχιτέκτων Ξενοφών Παιονίδης και το έργο του».

8. Πρωτοστάτησε σε σειρά πρωτοβουλιών, που είχαν ως στό­χο τη συνεργασία και την κινητοποίηση των Μακεδονικών Ορ­γα­νώσεων σε θέματα μείζονος εθνικής σημασίας, δίδοντας έμφα­ση στο Μακεδονικό ζήτημα. Κύρια επιδίωξη ήταν η ανάπτυξη κλίμα­τος εγρήγορσης, καθώς και η προσπάθεια λειτουργίας των Μακε­δο­νικών Οργανώσεων με τρόπο συντεταγμένο, ώστε να συ­νει­σφέ­ρουν στην ανάπτυξη μιας πολιτικής αποτρεπτικής ισχύος, χωρίς παρεκκλίσεις από την αρχή, ότι η εξωτερική πολιτική ασκεί­ται από την Κυβέρνηση και ελέγχεται από την αντιπολίτευση. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης προσπάθειας συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2010 «Συντονιστική Επιτροπή των Μακεδονικών Ορ­γανώσεων», στην οποία συμμετέχει, ως εκπρόσωπος της Φ.Α.Α.Θ., ο Πρόεδρός της.

9. Υποστήριξε ηθικά και υλικά το εκπαιδευτικό έργο της διδα­σκάλισσας κ. Χαράς Νικοπούλου στο μειονοτικό σχολείο Με­γά­λου Δερείου Ν. Έβρου.

10. Εξέδωσε το βιβλίο του κ. Ν. Μέρτζου «Οι Αρμάνοι Βλάχοι» στην Ελληνική και την Αλβανική γλώσσα, καθώς και στη διά­λε­κτο των Σκοπίων. Εξέδωσε, επίσης, σε συνεργασία με το Ι.Μ.Χ.Α. το βιβλίο της κ. Ε. Μαντά «Η Ελληνική εκπαίδευση στην Αλβανία κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου», καθώς και το βιβλίο του κ. Μ. Τρί­του «Βλάχοι. Μαρτυρία Ορθοδοξίας, Ελληνισμού και Πολιτισμού».

11. Υπήρξε χορηγός της παραγωγής CD με περιεχόμενο «Άγνω­στα και Λησμονημένα Τραγούδια του Μακεδονικού Αγώνα».

12. Οργάνωσε συναυλία ελληνικής μουσικής στην Κορυτσά και την Κωνσταντινούπολη και εκδήλωση λόγου με θέμα «Αφα­νείς γηγενείς Μακεδονομάχοι».

13. Οργάνωσε τρεις προσκυνηματικές εκδρομές μελών και φίλων της Φ.Α.Α.Θ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, την Κορυτσά της Β. Ηπείρου και την Κωνσταντινούπολη.

14. Υποδέχθηκε μαθητές μέσης εκπαίδευσης από την Ισπανία και την Πολωνία στην «Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ.», τους οποίους οι κύριοι Θ.Ι. Δαρδαβέσης, Σπ. Κρήτας και Ι. Μιχαηλίδης ενημέρωσαν στην αγγλική γλώσσα για την ιστορία της Αδελφό­τη­τος και της Μακεδονίας. Στους μαθητές επιδόθηκαν αγγλόφω­νες εκδόσεις για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας και καλύφθηκαν τα έξοδα μετάβασης και ξενάγησής τους στη Βεργίνα και το Δίον.

15. Οργάνωσε Εκθέσεις Χαρτών στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» με θέματα «Η Ελληνική Χαρτογραφική πορεία προς τη Μακεδονία (1871-1912)» και η «Επανάσταση του 1878 στον Όλυμπο» σε συνεργασία με την Εθνική Χαρτοθήκη, Έκθεση ιστορικών τεκ­μη­ρίων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (Συλλογή Ι. Μέ­γα) και άλλα.

To faath.org.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση σας στο faath.org.gr αποδέχεστε την χρήση των cookies σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο