Αγίας Σοφίας 38 546 22 Θεσσαλονίκη - Tηλ. 2310 220 700, 277 911 - fax. 2310 277 768 |faath@otenet.gr

Βιβλία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Φ.Α.Α.Θ.  Θ.Ι. Δαρδαβέσης. Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι διατελέσαντες Πρόεδροι (1871-2010). Β΄ Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010. 

Τιμή: 10,00€

Συγγραφέας: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

ISBN: 978-960-12-1781-9

1η Έκδοση: Μάρτιος 2009

2η Έκδοση: Μάρτιος 2010

Αριθμός σελίδων: 204

Αριθμός φωτογραφιών: 77

Αριθμός πινάκων: 8

 

Το βιβλίο περιλαμβάνει στις σελίδες του μια αδρή αναφορά στην ίδρυση και τις ποι­κί­λες ιατροκοινωνικές δρα­στη­ριότητες της Αδελφότητος και επικεντρώνεται στα πρό­σω­πα, που πλαισίωσαν τα Διοικητικά της Συμβούλια από το 1871 έως το 2010. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να οξυνθεί η μνήμη των Θεσσαλονικέων εκείνων, των οποίων οι πρό­γο­νοι και άλλοι συγγενείς τους συνέδεσαν το όνομά τους με την ιστορική πορεία της Αδελ­φό­τητος. Επι­διώκεται, επίσης, να αναδειχθεί η εμβέλεια, η επιρροή και το πολύπλευρο έρ­γο της Αδελ­­φότητος από την ίδρυσή της μέχρι τις μέρες μας.

 

 Ν.Ι. Μέρτζος. Οι Αρμάνοι Βλάχοι. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010 (Έκδοση στην ελληνική γλώσσα). Τιμή: 7,00 β. Ν.Ι. Μέρτζος. Οι Αρμάνοι Βλάχοι. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010 (Έκδοση στην ελληνική και αλβανική γλώσσα). Τιμή: 7,00 γ. Ν.Ι. Μέρτζος. Οι Αρμάνοι Βλάχοι. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010 (Έκδοση στην αλβανική γλώσσα και τη διάλεκτο των Σκο­πίων). 

Τιμή: 7,00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ "ΟΙ ΑΡΜΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ" ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΜΕΡΤΖΟΣ "ΟΙ ΑΡΜΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ" ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΜΕΡΤΖΟΣ "ΟΙ ΑΡΜΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ"

Συγγραφέας: Νικόλαος Ι. Μέρτζος, Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

ISBN: 978-960-86551-9

1η Έκδοση: α. Στην ελληνική και αλβανική γλώσσα: Μάιος 2010 β. Στην ελληνική γλώσσα: Ιούλιος 2010 γ. Στην αλβανική γλώσσα και τη διάλεκτο των Σκοπίων: Σεπτέμβριος 2010 Αριθμός σελίδων: α. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα: 54 β. Έκδοση στην ελληνική και αλβανική γλώσσα: 100 γ. Έκδοση στην αλβανική γλώσσα και τη διάλεκτο των Σκοπίων: 98 Αριθμός φωτογραφιών: α. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα: 57 β. Έκδοση στην ελληνική και αλβανική γλώσσα: 10 γ. Έκδοση στην αλβανική γλώσσα και τη διάλεκτο των Σκοπίων: 10 Το βιβλίο, στις τρεις γλωσσικές του εκδοχές, παρουσιάζει με σύντομο, αλλά μεθοδικό και ουσιαστικό τρόπο πτυχές της ιστο­ρίας των Βλάχων και της μεγάλης προσφοράς τους στον ελληνισμό. Στις σελίδες του τεκμηριώνεται το γεγονός, ότι οι Βλάχοι δεν πρέπει να θεωρούνται ως μία εξελληνισμένη εθνοτική ομάδα ή ως μία πληθυσμιακή ομάδα διχασμένη από τις εθνικές προπαγάνδες των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά ως μία γνήσια έκφραση της ρωμιοσύνης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας.

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

 Ε.Κ. Μαντά. Η εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κατά το Μεσοπόλεμο. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ. και Ι.Μ.Χ.Α., 2010. 

Τιμή: 15,00€

Συγγραφέας: Ελευθερία Κ. Μαντά, Διευθύντρια του Ι.Μ.Χ.Α.

Πρόλογοι: Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης -Πρόεδρος του Ι.Μ.Χ.Α., Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ Έκδοση – Copyright: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

ISBN: 978-960-467-222-6

1η Έκδοση: Οκτώβριος 2010

Αριθμός σελίδων: 326

Αριθμός φωτογραφιών: 5

Αριθμός χαρτών: 1

Αριθμός πινάκων: 5

Το βιβλίο επικεντρώνεται στο ζήτημα της εκπαίδευσης της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και τα περιεχόμενά του αναπτύσσονται προς τις εξής δύο κατευθύνσεις: 1. Να σχηματιστεί μία, κατά το δυνατόν πληρέστερη, εικόνα του αριθμού των εκπαιδευ­τι­κών ιδρυμάτων που απευθύνονταν στην ελληνική μειονότητα και συντηρούνταν με πό­ρους της, του προσωπικού που τα στελέχωνε, των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούσαν και των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν. 2. Να διερευνηθούν και να ερμηνευθούν οι παράγοντες εκείνοι, που συνεισέφεραν ώστε να αναχθεί το εκπαιδευτικό σε μείζον πολιτικό ζήτημα, που επηρέασε και επηρεάστηκε από τη γενικότερη εξέλιξη των ελληνοαλβανικών σχέσεων, δίδοντας την ευκαιρία στην ιταλική διπλωματία να το εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος. Η Φ.Α.Α.Θ. προέβη στη συγκεκριμένη έκδοση, σε συνεργασία με το Ι.Μ.Χ.Α., με το σκεπτικό, ότι ο ελληνισμός της Β. Ηπείρου και κάθε στοιχείο ή γεγονός που τον αφορά, μπορούν, να αποτελέσουν γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

 

Η Φ.Α.Α.Θ. ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΟΡΘΟΔ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  Θ.Ι. Δαρδαβέσης. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και το Νεκροταφείο «Ευαγγελίστρια» της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010. 

Τιμή: 10,00€

Συγγραφέας: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

ISBN: 978-960-86551-2-6

1η Έκδοση: Οκτώβριος 2010

Αριθμός σελίδων: 128

Αριθμός φωτογραφιών: 47

Το βιβλίο αφορά σε προσέγγιση πτυχών της ιστορίας των νεκροταφείων της Ευαγγε­λίστριας, την περίοδο από την ίδρυσή του το 1875 μέχρι τα χρόνια του με­σο­πο­λέ­μου, όταν η λειτουργία του τελούσε υπό την επίβλεψη και την φροντίδα της Φ.Α.Α.Θ. Στό­χος της έκδοσης είναι να επισημανθεί η σχέση της Αδελφότητος με τα Κοιμητήρια της πό­λης, να αναδειχθεί η σημασία του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας ως μνημείου της νεώ­τερης ιστορίας της Θεσσαλονίκης και να διατυπωθεί, δημόσια, από τη Φ.Α.Α.Θ. η πρό­θε­σή της να συμβάλλει στη δημιουργία στους χώρους του ενός ιστορικού θεματικού πάρ­κου στα πρότυπα άλλων χωρών και σε αγαστή συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο Φορέα.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΒΑΡΙΣ: Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης. Νικόλαος Λούβαρις: Ο Φιλό­σο­φος, Παιδαγωγός και Θεολόγος. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2011. 

Τιμή: 12,00€

Συγγραφείς: Χρ. Αραμπατζής – Επ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Ε. Θεοδώρου – Ομ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής και πρ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Α. Καρα­θα­νάσης – Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Μ. Μπέγζος – Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Μπελέζος – Επ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πα­νεπιστημίου Αθηνών, Κ. Μποζίνης – Επ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Στ. Παπα­δόπουλος – Ομ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Η. Ρεράκης – Κα­­θηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Γ. Ρηγόπουλος – Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχο­λής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ι. Σκιαδαρέσης – Επ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Π. Υφαντής – Επ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Κ. Χρήστου – Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρό­εδρος της Φ.Α.Α.Θ., Μιχαήλ Τρίτος -Καθηγητής και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-86551-4-0

1η Έκδοση: Μάιος 2011

Αριθμός σελίδων: 235

Αριθμός φωτογραφιών: 4

Το βιβλίο επικεντρώνεται στη σύνθετη προσωπικότητα του Νικολάου Λούβαρι, Κα­θη­γητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκού και Υπουργού Παιδείας, ο οποίος παρήγαγε πολύ­πλευρο επιστημονικό, εκπολιτιστικό και κοινωνικό έρ­γο, που μπορεί να αξιολογηθεί περισσότερο ως έργο πνευματικής αφύπνισης των Ελλή­νων, παρά ως έργο ακαδημαϊκής σταδιοδρομία.

 


ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Γερμανική Κατοχή. Ιστορίες από τα συσσίτια στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012. 

Τιμή: 15,00€

Συγγραφείς: Αιδ. Κωνσταντίνος Χαλβατζάκης, Ιερέας – Λογοτέχνης, Θεόδωρος Ι. Δαρδα­βέ­σης, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Αιδ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Πρωτοπρεσβύτερος, Ιωάννης  Σγου­ρός και Αθανάσιος Χαρισόπουλος.

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

ISBN: 978-960-9694-06-3

1η Έκδοση: Μάιος 2012

Αριθμός σελίδων: 150

Αριθμός φωτογραφιών: 32

Το βιβλίο περιγράφει, με γλαφυρό τρόπο, γεγονότα που αφορούν στα συσσίτια, που οργανώθηκαν και λειτούργησαν στο Μέγαρο της Φ.Α.Α.Θ. στα χρόνια της τριπλής γερμα­νι­κής, ιταλικής και βουλγαρικής κατοχής για τη νεολαία της Θεσσαλονίκης. Κύριος συντε­λε­στής της συγγραφής του βιβλίου είναι ο αιδεσιμολογιότατος Κωνσταντίνος Χαλβατζά­κης, ο οποίος έχοντας ως παιδί βιώματα από τα συσσίτια παραθέτει όχι μόνο τις αναμνή­σεις του, αλλά και ιστορίες που τις διηγόντουσαν στους χώρους των συσσιτίων. Το βιβλίο αποτελεί μια ευκαιρία απότισης φόρου τιμής στους ευγενείς εκείνους Μα­κε­δόνες, που οργάνωσαν και λειτούργησαν στο Μέγαρο της Φ.Α.Α.Θ. τα συσσίτια σε μία δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας. Αποτελεί, επίσης, ευκαιρία αναπόλησης στιγμών της νιότης τους για πολλούς συμπολίτες μας, που βρήκαν ως παιδιά θαλπωρή στους χώ­ρους των συσσιτίων. Αποτελεί, τέλος, το βιβλίο αυτό ερέθισμα για αφύπνιση του χρέους μας απέναντι σε χιλιάδες ανήμπορους συνανθρώπους μας, που αγωνιούν, καθημερινά, για την εξασφάλιση του επιού­σιου για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

 

ΒΛΑΧΟΙ. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 Μιχαήλ Γ. Τρίτος. Βλάχοι. Μαρτυρία Ορθοδοξίας, Ελληνι­σμού και Πολιτισμού. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012. 

Τιμή: 7,00€

Συγγραφέας: Μιχαήλ Γ. Τρίτος, Καθηγητής Ιστορίας των Σλαβικών Εκκλησιών Τμήμα­τος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχο­λής Α.Π.Θ.

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Μιχαήλ Τρίτος -Καθηγητής και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-9694-05-6

1η Έκδοση: Ιούνιος 2012

Αριθμός σελίδων: 56

Αριθμός φωτογραφιών: 39

Το βιβλίο επικεντρώνεται στην τεκμηρίωση, ότι οι Βλάχοι αποτε­λούν αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού γένους και είναι φορείς των αξιών της Ορθοδοξίας και του Ελλη­νι­κού πολιτισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή ο συγγραφέας χρησιμοποιεί έγκυρα στοιχεία που τεκμηριώνουν και αναδεικνύουν τη συνεισφορά των Βλάχων στη συγκρότηση του Ελ­λη­νικού κράτους.

 

 ΙΩΑΚΕΙΜ Γ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣΦιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και η εποχή του. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012. 

Τιμή: 15,00€

Συγγραφείς: Δ. Βαλαής, Επ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Α. Γλαβίνας, Ομ. Κα­θη­γητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Θ.Ι. Δαρδαβέσης, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Α. Καραθανάσης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Σ. Καραστεργίου – Ζιώ­γου, Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Α. Κυριατζή, Λέκτορας Θεο­­λο­γι­κής Σχολής Α.Π.Θ., Κ. Κωτσιόπουλος, Επ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Ι. Μιχαηλίδης, Επ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Ι. Μπάκας, Λέκτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Γ. Νάκος, Ομ. Καθηγητής Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α. Να­νάκης, Μητροπολίτης και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Γέρων Μάξιμος Ιβη­ρίτης (Νικολόπουλος), Κωδικογράφος της Ι.Μ. Ιβήρων Αγίου Όρους, Δ. Σταμα­τό­που­λος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σ. Σφέτας, Αν. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Ε. Σουλογιάννης, Ομ. Καθηγητής, Διευθυντής Ερευνών Ακαδημίας Αθη­νών, Α. Τζιερτζής, Δρ. Φιλόλογος, Μ. Τρίτος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Θ. Τσι­ρώ­νης, Δρ. Ιστορίας, Β. Φούκας, Λέκτορας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Ε. Χεκί­μο­γλου, Δρ. Οικονομολόγος και Έφορος του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Μήνυμα: Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

ISBN: 978-960-9694-13-1

Αριθμός σελίδων: 472

Αριθμός φωτογραφιών: 29

Το βιβλίο επικεντρώνεται στην προσωπικότητα και το έργο του Οικουμενικού Πα­τριάρ­χη Ιωακείμ Γ΄, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του στην Εκκλησία και τον ελλη­νι­σμό ως Μητροπολίτης Βάρνας, Θεσσαλονίκης και δύο φορές ως Οικουμενικός Πατριάρχης. Ο Ιωακείμ διέθετε αξιοσημείωτη οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπήρξε οραματι­στής και συγχρόνως ρεαλιστής, ενισχύοντας με τις επιλογές του το θεσμό του Οικουμενι­κού Θρόνου.

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ "Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ"

 Αντώνιος Αιμίλιος Ν. Ταχιάος. Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων. Η πνευματική και πολιτιστική ακτινοβολία της Βυζαντινής πόλης. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013. 

Τιμή: 15,00€

Συγγραφέας: Αντώνιος Αιμίλιος Ν. Ταχιάος, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Ακαδημαϊκός (Α.Μ.)

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

Επιμέλεια Έκδοσης: Ευστάθιος Χ. Λιανός Λιάντης

ISBN: 978-960-9694-19-3

1η Έκδοση: Φεβρουάριος 2013

Αριθμός σελίδων: 168

Αριθμός φωτογραφιών: 42

Το βιβλίο καταδεικνύει, ότι η Θεσσαλονίκη, με τη γεωγραφική πλεο­νεκτική της θέση, λειτούργησε ως θύρα προς τον σλαβικό κόσμο και αποτέλεσε γι’ αυτόν μια ζωντανή και πλούσια πηγή πολιτισμού και πνευ­ματικότητας. Έδωσε τους πρώτους αποστόλους και εκ­πο­λιτιστές των Σλάβων και με την άγια μορφή του προστάτη της Αγίου Δημητρίου προ­σέφερε στους σλαβικούς λαούς έναν δικό τους προστάτη, που αυτοί τίμησαν όπως ακρι­βώς του αξίζει. Τέλος, η ακμάζουσα πνευματικώς Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα, αποτέλεσε και πάλι έναν πνευματικό φάρο, του οποίου η ακτινοβολία συνεχίζει να φωτίζει τους σλα­βικούς λαούς για αιώνες ολόκληρους.    

 

 Αδελαΐς Ισμυρλιάδου. Αργυρόκαστρο. ΙστορίαΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ. ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 18ος-ΑΡΧΕΣ 20ου ΑΙΩΝΑ

– Εκπαίδευση – Κοινωνία. 18ος – αρχές 20ου αιώνα.

Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013. 

Τιμή: 10,00€ 

Συγγραφέας: Αδελαΐς Ισμυρλιάδου, Δρ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Θεσσαλονίκης

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. ISBN: 978-960-9694-27-7

1η Έκδοση: Μάιος 2013

Αριθμός σελίδων: 110

Αριθμός φωτογραφιών: 12

Αριθμός πινάκων: 10

Αριθμός σχημάτων: 1

Το βιβλίο επικεντρώνεται στην ιστορία, την εκπαίδευση και την περιγραφή του κοινωνικού ιστού του Αργυροκάστρου την περίοδο από τον 18ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα, κατά την οποία ήκμασε ο ελληνισμός στην περιοχή και προσέφερε στο έθνος ανθρώπους των γραμμάτων, της επιχειρηματικότητας και μεγάλους ευεργέτες.

 

 

 Malcolm Jeeves and Warren S. Brown. Νευροεπιστήμη Ψυχολογία και Θρησκεία. Πλάνες, Ψευδαισθήσεις και Πραγματικότητες για την Ανθρώπινη Φύση. Επιμέλεια – Μετάφραση: Λάμπρος Β. Χουσιάδας STR Series Templeton: Σειρά Επιστήμης και Θρησκείας. Θεσσαλονίκη, Φ.Α.Α.Θ., 2015.

Τιμή: 15,00€ 

Συγγραφείς: Malcolm Jeeves and Warren S. Brown

Πρόλογος: Λάμπρος Β. Χουσιάδας -Ομ. Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

ISBN: 978-960-9694-39-1

Αριθμός σελίδων: 192

Αριθμός σχημάτων: 7

Το βιβλίο αποτυπώνει την προσπάθεια των συγγραφέων να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει τα όσα η παρούσα έρευνα πραγματοποιεί στο χώρο της νευροεπιστήμης και της ψυχολογίας.

 
 
 

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, Φ.Α.Α.Θ., 2016

Τιμή: 15€

– Επιμέλεια έκδοσης: Κυριάκος Αναστασιάδης, Πολυχρόνης Αντωνίτσης, Αθανάσιος Κλέωντας

– Πρόλογος: Παπαδόπουλος Λεωνίδας, Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης

– ISBN: 978-960-12-2262-2

Αριθμός σελίδων: 215

Στο βιβλίο αποτυπώνεται η ιστορία, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.

 

www.revanger.com www.erguvanhaber.com www.erzurumozelders.com www.tekirdagtabldot.com www.gebzesaadet.com www.balikesiryenihaber.com www.ucanbalonmugla.com www.aymaras.com www.buyukorduhaber.com www.ambushm.com www.trabzonpostasi.com www.yalovaradyotv.com www.internetedirne.com www.duzcepark.com www.butuncanakkale.com www.ssgolfhotel.com www.ispartaradyonet.com www.tokathaberi.com www.tokathabersitesi.com www.escortlarrize.net www.sivashbr.net www.sivashaberci.com www.manisaotolastik.com www.yeniyasamgorukle.com www.alanyamado.com www.manavgatx.com

To faath.org.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση σας στο faath.org.gr αποδέχεστε την χρήση των cookies σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο