Αγίας Σοφίας 38 546 22 Θεσσαλονίκη - Tηλ. 2310 220 700, 277 911 - fax. 2310 277 768 |faath@otenet.gr

Άλλες εκδόσεις

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φ.Α.Α.Θ. με θέμα «Οι Μεταμοσχεύσεις και ο Θεσμός της Δωρεάς Οργάνων».

Θεσ­σα­­λο­νίκη 9-11 Δεκεμβρίου 2011

Τόμος Περιλήψεων. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2011

Τιμή: 3,00€

"ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ"

Συγγραφείς: Οι 44 εισηγητές και Πρόεδροι συνεδριών που έλαβαν μέρος στο Συνέδριο.

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Κωνσταντίνος Π. Ιμπριάλος -Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρό­εδρος Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτη­τών Ιατρικής Ελλάδας – Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

1η Έκδοση: Δεκέμβριος 2011

Αριθμός σελίδων: 24

Η έκδοση περιλαμβάνει περιλήψεις των εισηγήσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.  

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Διημερίδα με θέ­μα «Ο θεσμός της Εθελοντικής Αιμοδοσίας». Θεσσαλονίκη 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012. Τόμος Περιλήψεων. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012

Τιμή: 3,00€

"Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ"

 

Συγγραφείς: Οι 26 εισηγητές και Πρόεδροι των συνεδριών που έλαβαν μέρος στο Συνέδριο.

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Κωνσταντίνος Π. Ιμπριάλος -Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και Πρό­εδρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος – Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

1η έκδοση: Δεκέμβριος 2012 Αριθμός σελίδων: 15

Η έκδοση περιλαμβάνει περιλήψεις των εισηγήσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και Δήμος Θεσσαλονίκης. Επι­στη­­μο­νικό Συνέδριο με θέμα: «Ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και η εποχή του». Θεσσαλονίκη 3-5 Φεβρουαρίου 2012. Τόμος Περιλήψεων. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012

Τιμή: 3,00€

"ΙΩΑΚΕΙΜ Γ΄ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ"

 

Συγγραφείς: Οι 22 εισηγητές που έλαβαν μέρος στο Συνέδριο.

Χαιρετισμοί: Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, Γιάννης Μπουτάρης -Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

Επιμέλεια κειμένων και έκδοσης: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

ISBN: 978-960-9694-01-8

– 1η έκδοση: Φεβρουάριος 2012 – Αριθμός σελίδων: 53

Η έκδοση περιλαμβάνει περιλήψεις των εισηγήσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

 

Θ.Ι. Δαρδαβέσης. Χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπιση ιατροκοινωνικών προβλημάτων. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2011

Τιμή: 2,00€

"ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ" Σύνταξη και επιμέλεια κειμένων και έκδοσης: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

1η Έκδοση: Σεπτέμβριος 2011 Αριθμός σελίδων: 15 Αριθμός πινάκων: 7

Στις σελίδες της έκδοσης περιέχονται διάφορες χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για την αντιμετώπιση ορισμένων ιατροκοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Βιβλιαρίου Πρόνοιας, Βιβλια­ρίου Ασφάλισης Ι.Κ.Α. κ.ά., καθώς και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, σίτιση, παροχή ειδών ρουχισμού, προσφορά υπηρεσιών ατομικής υγιεινής, υποστήριξης για νομικά θέματα κ.ά.

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογισμός Διοικητικού – Ορ­γανωτικού Έργου και λοιπών Δραστηριοτήτων 137ου Αδελφικού Έτους (πε­ρίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2008). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2009

Τιμή: 5,00€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 137ου ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Επιμέλεια έκδοσης: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

1η Έκδοση: Μάρτιος 2009 Αριθμός σελίδων: 61 Αριθμός πινάκων: 14

Η έκδοση είχε ως στόχο την αναλυτική παράθεση στοιχείων επί όλων των δραστη­ριοτήτων, που αναπτύχθηκαν από το Δ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. κατά το έτος 2008, καθώς και του σκεπτικού επί των οποίων βασίστηκαν οι διάφορες πρωτοβουλίες, προς πλήρη και έγκυ­ρη ενημέρωση των μελών της Αδελφότητος, καθώς και των Δημοσίων Υπηρεσιών και άλ­λων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογισμός Διοικητικού – Ορ­γα­νωτικού Έργου και λοιπών Δραστηριοτήτων 138ου Αδελφικού Έτους (πε­ρίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2009). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2010

Τιμή: 5,00€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 138ου ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Επιμέλεια έκδοσης: Θ.Ι. Δαρδαβέσης

1η Έκδοση: Μάρτιος 2010 Αριθμός σελίδων: 124

Αριθμός πινάκων: 44

Η έκδοση είχε ως στόχο την αναλυτική παράθεση στοιχείων επί όλων των δραστη­ριοτήτων, που αναπτύχθηκαν από το Δ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. κατά το έτος 2009, καθώς και του σκεπτικού επί του οποίου βασίστηκαν οι διάφορες πρωτοβουλίες, προς πλήρη και έγκυ­ρη ενημέρωση των μελών της Αδελφότητος, καθώς και των Δημοσίων Υπηρεσιών και άλ­λων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογι­σμός Διοικητικού – Ορ­γα­νωτικού Έργου και λοιπών Δραστηριοτήτων 139ου Αδελφικού Έτους (πε­ρίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2010). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2011

Τιμή: 5,00€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 139ου ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Επιμέλεια έκδοσης: Θ.Ι. Δαρδαβέσης

1η Έκδοση: Μάρτιος 2011

Αριθμός σελίδων: 200 Αριθμός πινάκων: 45

Η έκδοση είχε ως στόχο την αναλυτική παράθεση στοιχείων επί όλων των δραστη­ριοτήτων, που αναπτύχθηκαν από το Δ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. κατά το έτος 2010, καθώς και του σκεπτικού επί του οποίου βασίστηκαν οι διάφορες πρωτοβουλίες, προς πλήρη και έγκυ­ρη ενημέρωση των μελών της Αδελφότητος, καθώς και των Δημοσίων Υπηρεσιών και άλ­λων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογισμός Διοικητικού – Ορ­γανωτικού Έργου και Λοιπών Δραστηριοτήτων 140ου Αδελφικού Έτους (πε­ρίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2011). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012

Τιμή: 5,00€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 140ου ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Επιμέλεια έκδοσης: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

ISBN: 978-960-9694-03-2

1η έκδοση: Μάρτιος 2012 Αριθμός σελίδων: 259 Αριθμός φωτογραφιών: 106 Αριθμός πινάκων: 52

Η έκδοση είχε ως στόχο την αναλυτική παράθεση στοιχείων επί όλων των δραστη­ριο­τήτων, που αναπτύχθηκαν από το Δ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. κατά το έτος 2011, καθώς και του σκεπτικού επί του οποίου βασίστηκαν οι διάφορες πρωτοβουλίες, προς πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών της Αδελφότητας, καθώς και των Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλων Φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογισμός Διοικητικού – Ορ­γανωτικού Έργου και Λοιπών Δραστηριοτήτων 141ου Αδελφικού Έτους (πε­ρίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2012). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013

Τιμή: 5,00€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 141ου ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Επιμέλεια έκδοσης: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

ISBN: 978-960-9694-20-9

1η έκδοση: Μάρτιος 2013 Αριθμός σελίδων: 310 Αριθμός φωτογραφιών: 122 Αριθμός πινάκων: 58

Η έκδοση είχε ως στόχο την αναλυτική παράθεση στοιχείων επί όλων των δραστη­ριοτήτων, που αναπτύχθηκαν από το Δ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. κατά το έτος 2012, καθώς και του σκεπτικού επί του οποίου βασίστηκαν οι διάφορες πρωτοβουλίες, προς πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών της Αδελφότητας, καθώς και των Δημοσίων Υπηρε­σιών και άλλων Φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης (1871 – 2013): Μια πορεία 142 ετών προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2014

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1871-2013): 142 ΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επιμέλεια έκδοσης: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης

ISBN: 978-960-9694-34-6

1η έκδοση: Μάρτιος 2014 Αριθμός σελίδων: 640 Αριθμός φωτογραφιών: 193

Η έκδοση είχε ως στόχο την παράθεση στοιχείων επί των ουσιαστικών δραστη­ριοτήτων, που αναπτύχθηκαν από τα Δ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. από το 1871 έως το 2013, καθώς και του σκεπτικού επί του οποίου βασίστηκαν οι διάφορες πρωτοβουλίες, προς πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών της Αδελφότητας, καθώς και των Δημοσίων Υπηρε­σιών και άλλων Φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

 

Τιμή: 25,00€

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογισμός Διοικητικού – Ορ­γανωτικού Έργου και Λοιπών Δραστηριοτήτων 142ου Αδελφικού Έτους (πε­ρίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 142ου ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Επιμέλεια έκδοσης: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

ISBN: 978-960-9694-33-9

1η έκδοση: Μάρτιος 2014 Αριθμός σελίδων: 320 Αριθμός φωτογραφιών: 138 Αριθμός πινάκων: 62

Η έκδοση είχε ως στόχο την αναλυτική παράθεση στοιχείων επί όλων των δραστη­ριοτήτων, που αναπτύχθηκαν από το Δ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. κατά το έτος 2013, καθώς και του σκεπτικού επί του οποίου βασίστηκαν οι διάφορες πρωτοβουλίες, προς πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών της Αδελφότητας, καθώς και των Δημοσίων Υπηρε­σιών και άλλων Φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

 

Τιμή: 5,00€

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογισμός Διοικητικού – Ορ­γανωτικού Έργου και Λοιπών Δραστηριοτήτων 143 – 147  Αδελφικών Ετών (πε­ρίοδος 1 Ιανουαρίου 2008 – 31 Δεκεμβρίου 2014). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2014

 

Τιμή: 5,00€

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογισμός Διοικητικού – Ορ­γανωτικού Έργου και Λοιπών Δραστηριοτήτων 144ου Αδελφικού Έτους (πε­ρίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2016

Τιμή: 5,00€

 

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απολογισμός Διοικητικού – Ορ­γανωτικού Έργου και Λοιπών Δραστηριοτήτων 145ου Αδελφικού Έτους (πε­ρίοδος 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2017

Τιμή: 5,00€

www.revanger.com www.erguvanhaber.com www.erzurumozelders.com www.tekirdagtabldot.com www.gebzesaadet.com www.balikesiryenihaber.com www.ucanbalonmugla.com www.aymaras.com www.buyukorduhaber.com www.ambushm.com www.trabzonpostasi.com www.yalovaradyotv.com www.internetedirne.com www.duzcepark.com www.butuncanakkale.com www.ssgolfhotel.com www.ispartaradyonet.com www.tokathaberi.com www.tokathabersitesi.com www.escortlarrize.net www.sivashbr.net www.sivashaberci.com www.manisaotolastik.com www.yeniyasamgorukle.com www.alanyamado.com www.manavgatx.com

To faath.org.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση σας στο faath.org.gr αποδέχεστε την χρήση των cookies σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο